منظور از نقطه سر به سر عملياتي سطحي از توليد و فروش  است كه در آن درآمد حاصل از فروش برابر با هزينه هاي عملياتي است و يا    EBIT=0

سود عملياتي از EBIT=Q(P-V)-FOC به دست مي آيد
مقدار فروش در نقطه سربه سر عملياتي برابر است با   QB=FOC/P-V
مبلغ فروش در نقطه سربه سر عملياتي برابر است با    SB=FOC/(P-V)/P

 مقدار فروش مورد انتظار در نقطه سربه سر عملياتي برابر است با   QE=FOC+EBITE/P-V
مبلغ فروش مورد انتظار  در نقطه سربه سر عملياتي برابر است با    SE=FOC+EBITE/1-V/P

نقطه سر به سر كل سطحي از توليد و فروش است كه درآمد حاصل از فروش برابر با كل هزينه هاي شركت شود و يا سود خالص يا سود هر سهم برابر صفر مي شود
سود كل از EBIT=Q(P-V)-FC به دست مي آيد

مقدار فروش در نقطه سربه سر كل برابر است با   QB=FC/P-V
مبلغ فروش در نقطه سربه سر كل برابر است با    SB=FC/(P-V)/P

معادلاتي كه در اين مبحث مورد استفاده است

S=P*Q در آمد حاصل از فروش 
VC=V*Q هزينه هاي متغير
FC=FOC+FFC هزينه هاي ثابت كل
FOC هزينه هاي ثابت عملياتي
FFC هزينه هاي ثابت مالي (بهره و سود سهام ممتاز )و
FFC=I+E/1-T
I=هزينه بهره
E= سود سهام ممتاز
T= نرخ ماليات
TOC=FOC+V*Q هزينه كل عملياتي
TC= FC + V*Q هزينه كل

 تاريخ : دوشنبه ۹ آذر۱۳۸۸ | 14:56 | نویسنده : مرتضی ذبیحی |